โปรแกรมคำนวนค่าครองชีพ

เมือง

ประเทศ

เมือง

การอยู่อาศัย

สถานที่อยู่อาศัย

ประเภทที่อยู่อาศัย(ห้องเช่า)

ค่าอาหารรายเดือน

*คำนวณโดยใช้ค่าอาหารอย่างเดียว ไม่รวมทิปกรณีทานที่ร้านอาหาร

ค่าเดินทางรายเดือน (รถประจำทาง)

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ไฟฟ้า, แก๊ส, อินเตอร์เน็ต, โทรศัพท์)

ค่าครองชีพต่อเดือน -

คำนวณ

-


ประมาณ - บาท

ค่าใช้จ่าย - % ของรายได้เฉลี่ย (หลังหักภาษี)

กลับสู่ด้านบน

โปรแกรมนี้ ใช้คำนวณค่าครองชีพขั้นต่ำต่อเดือนโดยประมาณสำหรับ 1 คน ไม่รวมค่าสิ่งบันเทิง ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล การซื้อสินค้า และอื่นๆ

ผลลัพท์อาจจะคลาดเคลื่อนตามลักษณะเฉพาะเมืองและวิธีชีวิต เช่น บางเมืองมีรถสาธารณะไม่ทั่วถึง ทำให้การคำนวนค่าเดือนทางที่ถูกต้องเป็นไปได้ยาก

อ้างอิงจากข้อมูลค่าครองชีพปี 2021