โปรแกรมคำนวณเงินใส่ซอง

ประเภทงาน

ความสัมพันธ์แค่รู้จัก

รักมาก

สถานะทางการเงิน

รายได้ต่อเดือน

บาท


ไปร่วมงานหรือเปล่า?

จำนวนเงินใส่ซองประมาณ

คำนวณ

0 - 0 บาท

กลับสู่ด้านบน

โปรแกรมนี้ใช้เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเท่านั้น คำนวณจำนวนเงินของขวัญตามโอกาสพิเศษต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบท จำนวนเงินจริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ ภาระทางการเงิน และความพึงพอใจของผู้ให้